แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

�ผน�ารใช้จ่ายงบประมาณ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)2020-10-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562