ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

person4-xxx
นายสำราญ มีคำนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

person4-xxx
นายเสกข์ ไชยเสนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
person4-xxx
นางพรนภา จันทะนุด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

person4-xxx
นางสาวพรพิชย์ เฉลิมชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนตำบลบ่อแก้ว
person4-xxx
นางสาวสุภาภรณ์ โภคสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศพด.วัดบ่อแก้ว

person4-xxx
นางหมอนใจ ชมภูสิงห์
ครู คศ.1 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
นางสาวทัชรินทร์ คำสุข
ครู คศ.2
person4-xxx
นางชลธิดา สมีพวง
ครูผู้ดูแลเด็ก
person4-xxx
นางสาวลลิตา น้อยคำภา
จ้างเหมาบริการ

ศพด.วัดบ้านม่วงกุล

person4-xxx
นางเอื้องพร เชิดชู
ครู คศล.2 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
นางสาวศุภนุช รังรส
ครู คศ.1
person4-xxx
นางสุภาลัย ผิวงาม
ครู คศ.2
person4-xxx
นางลัดดาภรณ์ แสงฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ

ศพด.บ้านหินลาด

person4-xxx
นางคุ้มครอง ศรีเมือง
ครู คศ.1 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
นางดารา พิมพ์รส
ครู คศ.1
person4-xxx
นางรัชนี เหล่านายอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
person4-xxx
นางศศิพิมพ์ ทองปลิว
จ้างเหมาบริการ

ศพด.บ้านนางาม

person4-xxx
นางสุกัญญา ฤทธิ์มนตรี
ครู คศ.2 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
นางทองเหลี่ยม เพียรภายลุน
ครู คศ.1
person4-xxx
นางผการัตน์ แสงเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
person4-xxx
นส.ธัญญลักษณ์ ผลอนันต์
จ้างเหมาบริการ
person4-xxx
นายชาติชาย บุญแสน
จ้างเหมาบริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562