หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ที่อยู่หน่วยงาน : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160

Email : saraban_06461604@dla.go.th

Email : 6461604@dla.go.th

เบอร์โทร 043014569 ศูนย์ EMS รถกู้ชีพ
เบอร์โทร 043014659 ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รถดับเพลิง
เบอร์โทร 043014649 สำนักงานปลัด
เบอร์ไทร 043014639 กองคลัง / กองสาธารณสุข
เบอร์โทร 043014629 กองช่าง / กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562