ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

สำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเจริญ ทัพเจริญ
รองปลัด อบต.บ่อแก้ว


นายปริญญา ทองนาค
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทวีวรรณ โพธิกมล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรัชนี ไชยรัง
นักทรัพยากรบุคล

สิบเอกวีรพงษ์ ชมภูสิงห์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวรกานต์ พิมพ์รส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ่าเอกพายุพงษ์ โพยนอก
นักพัฒนาชุมชน

นายสุรเดช ใจสู้ศึก
นักวิชาการเกษตร


นายไพโรจน์ กุตระแสง
นิติกร

นางสาวอุราพร เพ็งลุน
เจ้าพนักงานธุรการ

นายชลชาติ กลับแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

person2-12
นางสาวธัญญพัทธ์ โสนาคู
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสมพร ยะมะหาร
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวรวุฒิ อุดมนา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางอรอนงค์ นาชัยเงิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายทองคำ วรสาร
พนักงานขับรถ

นายสุวัฒน์ แก่นสาร
พนักงานขับรถ


นายวัชรชัย หาชื่น
พนักงานทั่วไป

นางสาววิสา ถนัดทำ
จ้างเหมาบริการ

นายถาวร ผิวงาม
พนักงานทั่วไป


นางวัฒนา เกียนนอก
จ้างเหมาบริการ
person2-12
นางสาววรรณิภา ผิวหอม
จ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562