องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว www.bokaew-kalasin.go.th
นายก
นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายก นายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146 ปลัด
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 096-3236566
ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน eservice eservice eservice
logo logo
(QR-CODE อบต.บ่อแก้ว) logo logo logo logo logo logo logo logo
ITA นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม031 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่032 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ040 การขับเคลื่อนจริยธรรม041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาการประเมินความเสี่ยงการทุกจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุกจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประกาศรายงานการรับ-จ่ายประจำปี

ทิวเขางามนามบ่อแก้ว ล้ำเลิศแล้วการศึกษา พัฒนาผ้าลายขิต แหล่งผลิตข้าวเหนียวอ่อน เที่ยวพักผ่อนผานางคอย ดูรอยของโบราณ ตำนานเผ่านภูไท


: E-Service


แบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ดูทั้งหมด..102

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2570
....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2570 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ขององค์การ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-05-24 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2567
....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อบต.บ่อแก้ว .....
[โพสต์วันที่ : 2024-05-24 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-04 โดย : ผู้ดูแลระบบ]

โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านหินลาด 2,8,9 .....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-02 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-31 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดูทั้งหมด..102

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านม่วงกุล ม.6 ,13.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-26 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗
....เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในนามศูนย์ อปพร.ตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง นายขันธ์ ผาแสน อปพร.เข้ารับรางวัล อปพร.ดีเด่น ปร.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : วีรพงษ์]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
....ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับบุคลากร กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีด.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ดูทั้งหมด..68

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566
    [] [วันที่ : 2024-06-13 ,อ่าน : 67 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ผลการประเมิน LPA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2024-06-13 ,อ่าน : 73 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผานางคอย อบต.บ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2024-06-13 ,อ่าน : 55 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
    [-] [วันที่ : 2024-05-01 ,อ่าน : 91 ,โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [-] [วันที่ : 2024-05-01 ,อ่าน : 59 ,โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
องค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2024-05-01 ,อ่าน : 76 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู
    [-] [วันที่ : 2024-04-22 ,อ่าน : 84 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของข(1)
    [-] [วันที่ : 2024-04-04 ,อ่าน : 104 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
    [-] [วันที่ : 2024-04-04 ,อ่าน : 100 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
    [-] [วันที่ : 2024-03-31 ,อ่าน : 109 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [15) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๖๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [D0) ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [15) ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน กวจ ๘๑๒ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [D1) ซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [D0) จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงข้างถนนหรือที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [D2) จ้างซ่อมแซมกล้อง วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [D1) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [W0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [W2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 18:38:20 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
ดูทั้งหมด..8

News !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงกุล-วัดถ้ำเกลี้ยง หมู่ 6
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 337 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด (รร.หินลาดนารายณ์สาร) หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 351 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 421 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 425 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 591 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 645 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 900 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 654 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..10

News !! News

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2023-10-03 ,อ่าน : 274 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-04 ,อ่าน : 287 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 280 ,โดย : orisa PK ]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 253 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 569 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 562 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 643 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 655 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 786 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 804 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..102

One Page !! News

One Page

โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2570
....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2570 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ขององค์การ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-05-24 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2567
....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อบต.บ่อแก้ว .....
[โพสต์วันที่ : 2024-05-24 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-04 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านหินลาด 2,8,9 .....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-02 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-31 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดูทั้งหมด..102

One Page !! News

One Page

อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านม่วงกุล ม.6 ,13.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-26 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗
....เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในนามศูนย์ อปพร.ตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง นายขันธ์ ผาแสน อปพร.เข้ารับรางวัล อปพร.ดีเด่น ปร.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : วีรพงษ์ ]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
....ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับบุคลากร กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีด.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562