แสดง 1 ถึง 20 จาก 75 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1102ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น.2023-10-172023-11-01ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น. ชื่นชมน้ำตกผานางคอย ตามฮอยบันไดคู่ปู่นาคา ยลตะวันลับขอบฟ้าที่วัดผาเจริญธรรม สัมผัสวิถีกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าผู้ไท0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
2101กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 25662023-07-072023-07-07กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3100กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 25662023-06-162023-06-16กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
489โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-03-142024-03-13กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
588โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25662023-03-072024-03-13นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้จากการประสบเหตุทางน้ำ 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก 3. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนบ้านม่วงกุล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร และโรงเรียนนางามวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 347 คน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
693ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2023-02-062023-02-06ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
795คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2023-02-062023-02-06คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
885ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖2023-01-102023-01-10ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
9862023-01-052023-03-31ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี25660000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
1090ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)2023-01-042023-01-04ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1181สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง2022-11-252022-12-29ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1282สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง2022-11-252022-12-29ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1383โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2022-11-162023-11-15นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย โดยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ครอบคลุม100 เปอร์เซนต์ ทุกครัวเรือน ทั้ง 14 หมู่บ้าน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1479การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 25652022-11-142022-12-12ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วร่วมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1577ประกาศ อบต.บ่อแก้ว 2022-11-102022-11-17ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1678ประกาศ ภดส.32022-11-012022-12-31ประกาศ ภดส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25660000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
1787องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ2022-09-092023-09-08วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นำโดยนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตามการดำเนินโครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การจัดทำและดัดแปลงของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก และการดำเนินงานโครงการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของทีมผู้ก่อการดี อบต.บ่อแก้ว0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1892ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมฯ2022-09-022022-09-02ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1999โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (โซนดอน หิน งาม)2022-08-302022-08-30เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรู้จักวิธีการปลูกและดูแลพืชสมุนไพรในครัวเรือน0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
2097โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (สามร่มโพธิ์ทอง)2022-08-292022-08-29เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดทำพวงรีดและดอกไม้จันทน์ให้กับผู้สูงอายุสามร่มโพธิ์ทอง0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562