แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)2022-04-21กองคลังนายกิตติธัช
2รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)2022-04-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต้ัีงแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 2021-04-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)2021-04-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)2021-04-08กองคลังทวีวรรณ โพธิกมล
6รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน2020-07-02กองคลังนายกิตติธัช


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562