แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่พนักงานในสังกัด อบต.บ่อแก้ว2023-01-04สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
2ประกาศ การสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.บ่อแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖2023-01-04สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
3การพัฒนาบุคลากร2022-10-06สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน2022-10-04สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
5ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2022-10-03สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
6ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2022-10-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
7ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน2022-10-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
8คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖2022-10-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
9คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา2022-10-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
10คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2022-10-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
11คำสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 2022-10-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
12หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-28สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน2022-01-05สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
14หลักเกณฑ์การบิรหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล-2021-04-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562