แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)2023-01-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Polity)2022-02-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ิประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน2020-06-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ2020-05-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน2020-05-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรใน อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์2020-05-22สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562