แสดง 61 ถึง 80 จาก 102 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
6154การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-262023-01-27นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
6261เศรษฐกิจพอเพียง2022-01-132022-01-13วันที่ 13 มกราคม 2565 งานเกษตร สำนักปลัด อบต.บ่อแก้ว ออกพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 90000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6368ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-102022-02-14งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6459การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก2021-12-302021-12-30การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว คร้ังแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6566มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว2021-12-162021-12-16มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6667การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25652021-12-032021-12-03การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6763ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2021-11-242022-01-31ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขต อบต.บ่อแก้วฯ0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6864ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 2021-11-022022-09-30งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ( หมู่ที่ 1 -14 นอกสถานที่ ) ในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2564) และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 รับลงทะเบียนที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และงดรับลงทะเบียนเดือนธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6962ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2021-11-012022-06-30งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
7053อบต.บ่อแก้ว จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ2021-07-272021-07-30จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงได้จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงประชาสัมพันธ์ุให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณถนนต้นแบบของแต่ละชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7152การประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2021-06-172021-09-30วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโครงการประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ซึ่งมีตัวแทนทั้ง 4 กลุ่ม วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
7250การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการประจำปีงบประมาณ 25642021-05-182021-05-21อบต.บ่อแก้ว ได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมนี้ได้ร่วมกับชุมชนในการในการปรับปรุงและต่อเติมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7346การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลบ่อแก้ว2021-04-272022-01-26วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายธนศักดิ์ เหลาแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เชิญคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) บ่อแก้ว ประชุมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ่อแก้วได้รับการยืนยันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลฯ ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ อสม. ในตำบลบ่อแก้ว ในการเข้าควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 25640000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
7448การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 25642021-04-262021-05-07อบต.บ่อแก้ว ได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ จำนวน 2 ราย0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7538การประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2021-04-232022-09-23เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ได้แก่ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุช องค์กรประชาชน หน่วยงานอื่นๆ 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
7637องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับชุมชน ล้างฆ่าเชื้อในพื้นที่ ชุมชนบ้านนางาม 2021-04-152021-08-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,อสม. ในพื้นที่บ้านนางาม ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค หลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
7730โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ่อแก้ว2021-04-082021-04-16 วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลนาเชือก จ.มหาสารคาร0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7849รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตู้แสดงความคิดเห็น2021-04-012021-05-31อบต.บ่อแก้วได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บ่อแก้ว พร้อมนี้ได้จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น 2 จุด คือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 1 จุด และ ที่ทำการกำนันตำบลบ่อแก้ว (หน้าบ้านท่านกำนันอภิสืทธิ์ ผิวหอม หมู่ที่ 7)0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7928อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 2021-03-252021-03-25อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านหว้าน หมู่ที่ 50000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
8026อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 25642021-03-222021-03-26ให้ความรู้ เรื่อง "เรารักกัน" ขยายเวลา "เราชนะ" กลุ่มผู้ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง "เราชนะ" คลายปม ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ? เรียนฟรี ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562