หัวข้อกิจกรรมโครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จัง
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี
มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
........................................

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสีมหาทานบารมี ประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการในพื้นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดเตรียมการรับเสด็จ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รับผิดชอบและจัดเตรียมการ ตามคำสั่งอำเภอนาคู ที่ 2/2567 เรื่อง มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงดำเนินโครงการดังกล่าว
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมรับเสด็จดำเนินการได้อย่างลุล่วงและสมพระเกียรติ

3. เป้าหมาย
ประชาชนของตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๘๘๘ คน ประกอบด้วย
- ประชาชนผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ จำนวน 843 คน
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเฝ้ารับเสด็จ จำนวน ๔๕ คน
4. วิธีดำเนินการ
1. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาคู
2. จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ
3. ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์

5.ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567

6. สถานที่ดำเนินการ
ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์


-๒-

7. งบประมาณ
งบประมาณในการดำเนินการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษระรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จและการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ จำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายโครงการ
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. กิจกรรมรับเสด็จดำเนินการไปได้อย่างลุล่วงและสมพระเกียรติ

ผู้เสนอโครงการ

(นางวรกานต์ พิมพ์รส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบโครงการ
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ...........................................................................................

(นายปริญญา ทองนาค)
หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบโครงการ
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ...........................................................................................

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................


(นายสมเล็บ คุ้มหินลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เริ่มวันที่7 ก.พ. 2024
สิ้นสุดวันที่7 ก.พ. 2024
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562