หัวข้อกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดของกิจกรรมกำหนดการ
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
*************************
เวลา กิจกรรม
09.00-09.30น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น. ให้บริการประชาชน
-ด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บภาษี (กองคลัง)
-ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ)
-ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)
-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
-ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาส/ งานกฎหมาย/ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ งานแผนและนโยบาย (สำนักปลัด)
- รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม
12.00 น. สิ้นสุดโครงการฯ

ปฏิทินการออกให้บริการประชาชน
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
************************************

วัน เดือน ปี หมู่ที่ เวลา สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ
19 มีนาคม 2567 14 ,4 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมบ้านดอนแคน หมู่ที่ 4
22 มีนาคม 2567 3 ,10 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม
26 มีนาคม 2567 2,8,9 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดหินลาด ม.8
29 มีนาคม 2567 1,12 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านบ่อแก้ว
2 เมษายน 2567 11 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน
5 เมษายน 2567 7 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน
9 เมษายน 2567 5 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน
๒๓ เมษายน 2567 6,13 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านม่วงกุล


หมายเหตุ 1. ให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้านของท่านเอง
2. กำหนดการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เริ่มวันที่19 มี.ค. 2024
สิ้นสุดวันที่29 มี.ค. 2024
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562