หัวข้อกิจกรรมโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียดของกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยการนำของ นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายก อบต.บ่อแก้ว นายผง อ้วนละไมย์ รองนายก อบต.บ่อแก้ว นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมผู้ก่อการดี อบต.บ่อแก้ว ออกฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ได้แก่ โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านม่วงกุล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้จากการประสบเหตุทางน้ำ 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก 3. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
เริ่มวันที่8 มี.ค. 2024
สิ้นสุดวันที่30 เม.ย. 2025
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562