หัวข้อกิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดของกิจกรรมนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย โดยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ครอบคลุม100 เปอร์เซนต์ ทุกครัวเรือน ทั้ง 14 หมู่บ้าน
เริ่มวันที่24 ม.ค. 2024
สิ้นสุดวันที่1 ต.ค. 2024
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562