แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1คู่มือการปฏิบัติงาน2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2คู่มือการปฏิบัติงาน งานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี2022-10-06สำนักปลัดนางธีรวรรณ
3คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน2022-10-05สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ งานสารบรรณ2022-10-04สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
5คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป2022-10-03สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต2022-09-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.บ่อแก้ว2022-01-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่2020-05-22-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562