ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2022-03-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2โครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติราชการดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-02-23สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บ่อแก้ว 2022-02-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4กำหนดแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-15สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-14สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีจริยธรรมและปฏิบัติราชการดีเด่นประจำปี2021-04-22สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม อบต.บ่อแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔2021-04-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8กำหนดแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม อบต.บ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๔2021-04-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรใน อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์2020-06-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562