แสดง 1 ถึง 20 จาก 65 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561-2024-05-01ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายเฉลิมพล ศรีระมาตร
2แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว-2024-05-01ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายเฉลิมพล ศรีระมาตร
3องค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2024-05-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู-2024-04-22สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของข(1)-2024-04-04สำนักปลัดorisa PK
6ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ-2024-04-04สำนักปลัดorisa PK
7ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ-2024-03-31สำนักปลัดผู้ดูแลระบบ
8โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนา-2024-02-07สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
9ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ2024-01-24สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้วยจาน-2023-12-05สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
11โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุแ ละโรงเรียนผู้สูงอายุ สามร่ม โพธิ์ทอง2023-08-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12โครงการปันสุขผู้สูงวัยสานสายใยกาฬสินธุ ์ 4.0 โดยส านกั งานพฒั นาสงัคมและความมัน่ คงมนุษยจ์งัหวดั กาฬสนิ ธุ์ ร่วมกับองค ์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว2023-08-23สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
13รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว-2023-08-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
14โครงการปันสุขผู้สูงวัยสานสายใยกาฬสินธุ ์ 4.02023-08-15สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
15ระเบียบว่าด้วยการให้ประช่าชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ2023-06-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
16ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น2023-06-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
17ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2023-04-04สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
18โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ดอน หิน งาม 25662023-02-15สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
19ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖2023-01-10สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
20ลานกีฬา อบต.บ่อแก้ว ตัวชี้วัดที่ 642023-01-09ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562