แสดง 1 ถึง 20 จาก 50 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ระเบียบว่าด้วยการให้ประช่าชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ2023-06-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น2023-06-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2023-04-04สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
4ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖2023-01-10สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
5ลานกีฬา อบต.บ่อแก้ว ตัวชี้วัดที่ 642023-01-09ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทวีวรรณ โพธิกมล
6ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี25662023-01-05กองคลังนางธีรวรรณ
7หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน2022-12-07สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8ประกาศ ภดส.3 ประจำปี25662022-11-11กองคลังนางธีรวรรณ
9ประกาศ ภดส.3 ประจำปี25662022-11-11กองคลังนางธีรวรรณ
10ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง-2022-11-10สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
11ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗2022-10-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)2022-09-14สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
13หนังสือขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕2022-08-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
14ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕2022-08-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
15รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕2022-06-14ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายเฉลิมพล ศรีระมาตร
16หนังสือขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕2022-06-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
17โครงการลดการใช้พลังงาน อบต.บ่อแก้ว 2022-06-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
18ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕2022-05-27สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
19ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
20ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562