อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2021-04-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2021-03-31สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แต่งต้ังกรรมการประจำศุูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563