ทั้งหมด 102 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1126โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 25702024-05-242024-05-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2570 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
2127โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 25672024-05-242024-05-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อบต.บ่อแก้ว 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
3125ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ2024-04-042024-04-04-0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
4124โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25672024-04-022024-04-12อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านหินลาด 2,8,9 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
5123ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ2024-03-312024-03-31-0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
6118อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน2024-03-262024-03-29อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านม่วงกุล ม.6 ,130000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7116โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25672024-03-222024-03-29โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
8117โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25672024-03-222024-03-29โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
9119อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗2024-03-222024-10-31เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในนามศูนย์ อปพร.ตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง นายขันธ์ ผาแสน อปพร.เข้ารับรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
10121โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-03-222025-09-30ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับบุคลากร กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
11115โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25672024-03-192024-03-29กำหนดการ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ************************* เวลา กิจกรรม 09.00-09.30น. ลงทะเบียน 09.30 – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง 10.00 – 12.00 น. ให้บริการประชาชน -ด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บภาษี (กองคลัง) -ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ) -ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ) -ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง) -ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาส/ งานกฎหมาย/ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ งานแผนและนโยบาย (สำนักปลัด) - รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม 12.00 น. สิ้นสุดโครงการฯ ปฏิทินการออกให้บริการประชาชน กำหนดวัน เวลาและสถานที่ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ************************************ วัน เดือน ปี หมู่ที่ เวลา สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ 19 มีนาคม 2567 14 ,4 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมบ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 22 มีนาคม 2567 3 ,10 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม 26 มีนาคม 2567 2,8,9 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดหินลาด ม.8 29 มีนาคม 2567 1,12 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านบ่อแก้ว 2 เมษายน 2567 11 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 5 เมษายน 2567 7 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 9 เมษายน 2567 5 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ๒๓ เมษายน 2567 6,13 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านม่วงกุล หมายเหตุ 1. ให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้านของท่านเอง 2. กำหนดการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
12120โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-03-082025-04-30ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยการนำของ นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายก อบต.บ่อแก้ว นายผง อ้วนละไมย์ รองนายก อบต.บ่อแก้ว นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมผู้ก่อการดี อบต.บ่อแก้ว ออกฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ได้แก่ โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านม่วงกุล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้จากการประสบเหตุทางน้ำ 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก 3. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
13114องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการ ธนาคารขยะ บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน2024-03-012025-03-31วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการ ธนาคารขยะ บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และทำกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
14110โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จัง2024-02-072024-02-07 โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ........................................ 1.หลักการและเหตุผล ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสีมหาทานบารมี ประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการในพื้นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดเตรียมการรับเสด็จ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รับผิดชอบและจัดเตรียมการ ตามคำสั่งอำเภอนาคู ที่ 2/2567 เรื่อง มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงดำเนินโครงการดังกล่าว 2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมรับเสด็จดำเนินการได้อย่างลุล่วงและสมพระเกียรติ 3. เป้าหมาย ประชาชนของตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๘๘๘ คน ประกอบด้วย - ประชาชนผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ จำนวน 843 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเฝ้ารับเสด็จ จำนวน ๔๕ คน 4. วิธีดำเนินการ 1. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาคู 2. จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ 3. ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 5.ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 6. สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ -๒- 7. งบประมาณ งบประมาณในการดำเนินการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษระรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จและการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ จำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายโครงการ 8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. กิจกรรมรับเสด็จดำเนินการไปได้อย่างลุล่วงและสมพระเกียรติ ผู้เสนอโครงการ (นางวรกานต์ พิมพ์รส) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ตรวจสอบโครงการ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ........................................................................................... (นายปริญญา ทองนาค) หัวหน้าสำนักปลัด เห็นชอบโครงการ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ........................................................................................... (นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อนุมัติโครงการ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................ (นายสมเล็บ คุ้มหินลาด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
15109โครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 25672024-02-022025-09-30นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมกัน นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตยืประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 9 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีประชาชนเข้าร่วม 150 คน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1683โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2024-01-242024-10-01นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย โดยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ครอบคลุม100 เปอร์เซนต์ ทุกครัวเรือน ทั้ง 14 หมู่บ้าน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
17111ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ2024-01-242024-01-24ระกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
18106ป้ายประชาสัมพันธ์2024-01-022024-04-30ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี0000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
19107ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25672024-01-012024-07-01ประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว ขอความร่วมมือประชาชนใน อบต.บ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 1 กรกฎาคม 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1jkq6x 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
20112ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗2023-12-202024-09-30ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
21113Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 20242023-12-202024-09-30Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
22105อบต.บ่อแก้วร่วมกับอำเภอนาคูจัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม 25662023-12-052023-12-31การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้วยจาน0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
23102ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น.2023-10-172023-11-01ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น. ชื่นชมน้ำตกผานางคอย ตามฮอยบันไดคู่ปู่นาคา ยลตะวันลับขอบฟ้าที่วัดผาเจริญธรรม สัมผัสวิถีกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าผู้ไท0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
24129กิจกรรมการประชุมและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.บ่อแก้ว ประจำปี 25662023-09-012023-09-01จกรรมการประชุมและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.บ่อแก้ว ประจำปี 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
25128การรับมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์2023-08-292023-08-29การรับมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
26103โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2023-08-252023-08-25ภาพกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
27104โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2023-08-252023-08-25ภาพกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
28130รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว 2023-08-162024-06-12รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ 25660000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
29131รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว 2023-08-152023-09-30รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
30101กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 25662023-07-072023-07-07กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
31100กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 25662023-06-162023-06-16กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3289โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-03-142024-03-13กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
3388โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25662023-03-072024-03-13นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้จากการประสบเหตุทางน้ำ 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก 3. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนบ้านม่วงกุล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร และโรงเรียนนางามวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 347 คน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
3493ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2023-02-062023-02-06ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3595คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2023-02-062023-02-06คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3685ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖2023-01-102023-01-10ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
37862023-01-052023-03-31ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี25660000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
3890ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)2023-01-042023-01-04ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3981สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง2022-11-252022-12-29ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
4082สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง2022-11-252022-12-29ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
4179การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 25652022-11-142022-12-12ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วร่วมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
4277ประกาศ อบต.บ่อแก้ว 2022-11-102022-11-17ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
4378ประกาศ ภดส.32022-11-012022-12-31ประกาศ ภดส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25660000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
4487องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ2022-09-092023-09-08วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นำโดยนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตามการดำเนินโครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การจัดทำและดัดแปลงของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก และการดำเนินงานโครงการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของทีมผู้ก่อการดี อบต.บ่อแก้ว0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
4592ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมฯ2022-09-022022-09-02ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4699โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (โซนดอน หิน งาม)2022-08-302022-08-30เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรู้จักวิธีการปลูกและดูแลพืชสมุนไพรในครัวเรือน0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4797โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (สามร่มโพธิ์ทอง)2022-08-292022-08-29เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดทำพวงรีดและดอกไม้จันทน์ให้กับผู้สูงอายุสามร่มโพธิ์ทอง0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4898โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (สามร่มโพธิ์ทอง)2022-08-292022-08-29เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (สามร่มโพธิ์ทอง)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4975โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 2022-08-022023-08-05องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5096โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอน2022-07-062022-07-06โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
5173โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี2022-06-232023-06-22วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาคู และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลาประชาคม บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5291กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 2022-05-312023-07-31กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ณ ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ซึ่งบูรณาการกับหน่วยงานอื่น0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5372โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2022-05-052023-09-30นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชม ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุดอนหินงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและควมมคุมโรคติดต่อในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5470ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-112022-02-18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ0000-00-003460600515312click ดูกิจกรรม
5555อบต.บ่อแก้ว ได้จัดการฝึกทบทวนการระงับอัคคีภัย2022-02-082022-04-30เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ อบต.บ่อแก้ว ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการระงับอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย ในสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.กุดบาก และ อบต.หนองปลิง จ.สกลนคร 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
5656อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกหลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๕2022-02-082022-04-30สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง สิบเอกวีรพงษ์ ชมภูสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
5757อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง บุคคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก หลักสูตร จัดตั้ง อปพร. ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์2022-02-082022-04-30อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดปทุมรังษี ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
5860โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-032022-02-03การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
5965การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว2022-01-272022-01-27ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว ในวันที่ 27 มกราคม 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6069กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว2022-01-272021-01-27กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6154การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-262023-01-27นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
6261เศรษฐกิจพอเพียง2022-01-132022-01-13วันที่ 13 มกราคม 2565 งานเกษตร สำนักปลัด อบต.บ่อแก้ว ออกพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 90000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6368ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-102022-02-14งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6459การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก2021-12-302021-12-30การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว คร้ังแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6566มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว2021-12-162021-12-16มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6667การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25652021-12-032021-12-03การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6763ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2021-11-242022-01-31ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขต อบต.บ่อแก้วฯ0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6864ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 2021-11-022022-09-30งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ( หมู่ที่ 1 -14 นอกสถานที่ ) ในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2564) และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 รับลงทะเบียนที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และงดรับลงทะเบียนเดือนธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6962ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2021-11-012022-06-30งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
7053อบต.บ่อแก้ว จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ2021-07-272021-07-30จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงได้จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงประชาสัมพันธ์ุให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณถนนต้นแบบของแต่ละชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7152การประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2021-06-172021-09-30วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโครงการประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ซึ่งมีตัวแทนทั้ง 4 กลุ่ม วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
7250การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการประจำปีงบประมาณ 25642021-05-182021-05-21อบต.บ่อแก้ว ได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมนี้ได้ร่วมกับชุมชนในการในการปรับปรุงและต่อเติมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7346การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลบ่อแก้ว2021-04-272022-01-26วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายธนศักดิ์ เหลาแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เชิญคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) บ่อแก้ว ประชุมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ่อแก้วได้รับการยืนยันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลฯ ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ อสม. ในตำบลบ่อแก้ว ในการเข้าควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 25640000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
7448การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 25642021-04-262021-05-07อบต.บ่อแก้ว ได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ จำนวน 2 ราย0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7538การประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2021-04-232022-09-23เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ได้แก่ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุช องค์กรประชาชน หน่วยงานอื่นๆ 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
7637องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับชุมชน ล้างฆ่าเชื้อในพื้นที่ ชุมชนบ้านนางาม 2021-04-152021-08-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,อสม. ในพื้นที่บ้านนางาม ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค หลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
7730โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ่อแก้ว2021-04-082021-04-16 วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลนาเชือก จ.มหาสารคาร0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7849รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตู้แสดงความคิดเห็น2021-04-012021-05-31อบต.บ่อแก้วได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บ่อแก้ว พร้อมนี้ได้จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น 2 จุด คือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 1 จุด และ ที่ทำการกำนันตำบลบ่อแก้ว (หน้าบ้านท่านกำนันอภิสืทธิ์ ผิวหอม หมู่ที่ 7)0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7928อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 2021-03-252021-03-25อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านหว้าน หมู่ที่ 50000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
8026อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 25642021-03-222021-03-26ให้ความรู้ เรื่อง "เรารักกัน" ขยายเวลา "เราชนะ" กลุ่มผู้ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง "เราชนะ" คลายปม ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ? เรียนฟรี ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
8127โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-03-162022-03-15องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เห็นความสำคัญของปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงจัดทำโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ และจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด โดยเป็นการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการโครงการจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านม่วงกุล 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
8247การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอนาคู2021-03-152021-03-16 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตร อำเภนาคู ขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์ บุคลากร เพื่อจัดสถานที่ พิธีมอบฝายชะลอน้ำ ณ วัดฝาเจริญธรรม บ้านนางาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
8329โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 2021-03-092022-03-11กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
8424อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง วิทยากรครูฝึก ในการฝึกร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และกรมทหารราบที่ ๓ ฝึกการระงับอัคคีภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตชด. อปท. อาสาสมัครมูลนิธิ2021-02-192021-04-30องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ส่งวิทยากรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และกรมทหารราบที่ ๓ ซึ่งฝึกการระงับอัคคีภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตชด. อปท. อาสาสมัครมูลนิธิ ในโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกในห้วงวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ พื้นที่ฝึกเขื่อนน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
8523โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25642021-02-172022-02-17โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากนายธนศักดิ์ เหลาแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้นและต่อเนื่อง และเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้านพัฒนา/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 100 คน สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
8625กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตำบล บ่อแก้ว2021-02-082021-02-26ออกสำรวจพื้นที่และเยื่ยมชมกลุ่มเกษตรกรเครือข่าตำบล บ่อแก้ว หมู่ 1-140000-00-001469900260338click ดูกิจกรรม
8751เชิญชวนท่องเที่ยวตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2021-01-012021-12-31แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลบ่อแก้ว คลิก... https://sites.google.com/view/borkaewontour0000-00-00Saik5555click ดูกิจกรรม
8821ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ระดับ ๓ (โซนร้อน) "โนอึล"2020-09-172020-09-30กรมอุตุนิยมวิทยาเผย พายุโซนร้อน "โนอึล" มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับ ๕ เป็นใต้ฝุ่น เตรียมเข้าเวียดนาม กระทบต่อไทย ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
8918องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2020-09-142021-04-30องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
9015โครงการซ้อมแผน อพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓2020-09-112020-12-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิง เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดสาธารณภัย เพลิงไหม้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ การระงับอัคคีภัยเพื้องต้น และบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
9116โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓2020-09-112020-12-31งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยเป้าหมายคือโรงเรียนทั้ง ๕ แห่ง ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ และวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ จากเหตุอัคคีภัย 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
9217โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ่อแก้ว2020-09-112020-12-31งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ่อแก้ว (ศบกต.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายปราชญ์เกษตรได้รับความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ ขยายผล นำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบลบ่อแก้ว ตามแนวทาง “นวัตวิถี” อยู่ดีกินดี ยึดหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
9319โครงการวัยใส ใส่ใจทำดี ประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจาน2020-09-102020-09-11สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกันจัดโครงการวัยใส ใส่ใจทำดี ประจำปี 2563 ขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจาน ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 โดยมี ดาบตำรวจวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในโครงการมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยจาน (บริเวณสันเขื่อน)และปลุกต้นไม้บริเวณสันเขื่อน 2. ศึกษาเรียนรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน 3. ศึกษาเรียนรู้การจัดทำบารายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน0000-00-00Saik5555click ดูกิจกรรม
9420โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.ในสังกัดอบต.บ่อแก้ว ปี25632020-08-282020-08-28ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2563 (ลูกเสือน้อย) ณ รพ.สต. บ้านนางาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 0000-00-00Saik5555click ดูกิจกรรม
9511โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-07-012021-07-01โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
9612โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25632020-07-012020-09-30โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการออกให้ความรู้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงกุล0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
9713โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 2020-07-012020-09-30โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 14 หมู่บ้าน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
9814โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2020-07-012020-09-30โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อให้มีทรัพยากรพอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 3. ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลกับประชาชนพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
9910กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2020-06-262020-07-31กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 25630000-00-003460600515312click ดูกิจกรรม
1003โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว2020-06-232020-06-23โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
1012อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2020-05-222020-05-22อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
10244การมีส่วนร่วมของประชาชน2020-01-012020-02-24การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.บ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562